Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.


Projekt jest realizowany na terenie trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego, we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Kielc i Łodzi. Łącznie, będzie w nim uczestniczyć około 30 bibliotek gminnych (wraz z filiami) niebędących uczestnikami Programu Rozwoju Bibliotek, wybranych w  otwartym konkursie zgłoszeń.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych zakwalifikowała się do udziału w projekcie.

Projekt bazuje na doświadczeniach i metodologii Programu Rozwoju Bibliotek i jest jego ukierunkowanym rozszerzeniem, mającym na celu wypracowanie i przetestowanie metodologii wspierania bibliotekarzy w  oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym przekwalifikowanie się.

Każda biblioteka zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzyma następujące wsparcie:

1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem  

Sprzęt komputerowy będzie przeznaczony do użytku publicznego. Modelowe zestawy będą wyglądały następująco:

 • biblioteka gminna: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (funkcja drukowania / kopiowania / skanowania / faksowania w jednym), ekran i rzutnik;
 • filia biblioteki: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne.

Ponadto, każdy zestaw będzie zawierać cyfrowy aparat fotograficzny oraz – jeśli biblioteka nie otrzymała go z innych źródeł – router do tworzenia bezprzewodowych punktów dostępu do sieci w bibliotece. Dostawy sprzętu (wraz z jego instalacją i konfiguracją) odbędą się w pierwszym kwartale 2013 r. Przez następne 12 miesięcy bibliotekarze będą mieć zapewnione wsparcie techniczne (help-desk) dostawcy, który będzie udzielał im pomocy m.in. w  przypadku awarii sprzętu czy też innych problemów / wątpliwości informatycznych związanych z otrzymanym sprzętem i oprogramowaniem. Oferowane oprogramowanie będzie oprogramowaniem Microsoft oraz open source.

2. Szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Szkolenia są skierowane do osób nieumiejących posługiwać się sprzętem komputerowym w codziennej pracy biblioteki oraz dla osób średniozaawansowanych, chcących pogłębić swoje umiejętności. Elementem szkolenia będzie też udzielanie wsparcia w tym zakresie użytkownikom biblioteki: jak przekazywać innym umiejętności obsługi komputera? jak pomagać wyszukiwać informacje w Internecie? Kurs będzie się składał z  pięciu jednodniowych modułów i będzie realizowany w pierwszym półroczu 2013.

3. Warsztaty planowania rozwoju biblioteki

Do udziału w szkoleniach zapraszamy bibliotekarzy oraz inne zainteresowane aktywne osoby, chcące współtworzyć strategię biblioteki (m.in. w obszarze rynku pracy i doradztwa zawodowego). Z każdej gminy w  warsztatach będą brały udział zespoły złożone z maksymalnie sześciu osób:

 • czterech bibliotekarzy: dyrektor biblioteki i pracownicy (jeden pracownik na bibliotekę gminną lub filię),
 • działacza lokalnego – osoby aktywnej lokalnie zaproszonej przez bibliotekarzy do współpracy w realizacji planu rozwoju biblioteki (może to być np. przedstawiciel lokalnej organizacji pozarządowej, szkoły, grupy nieformalnej, itp.),
 • przedstawiciela władz gminnych, np. urzędnika, którego kompetencje obejmują politykę społeczną gminy lub radnego z odpowiedniej komisji rady gminy.

W trakcie warsztatów bibliotekarze i ich sojusznicy będą analizować m.in. sytuację gminy i określać potrzeby różnych grup mieszkańców. To pozwoli im zaplanować usługi, które odpowiadają potrzebom mieszkańców i  ich życiowej sytuacji. Ponadto, część warsztatów poświęcona będzie współpracy z innymi lokalnymi organizacjami, instytucjami czy grupami nieformalnymi. Ocena sytuacji gminy i potrzeb jej mieszkańców oparta na analizie SWOT (mocne / słabe strony, szanse / zagrożenia) stanowić będzie podstawę do przygotowania trzyletniego planu rozwoju biblioteki, prezentującego konkretne pomysły na działania (projekty) i  odpowiadającego na potrzeby lokalne, w tym potrzeby mieszkańców poszukujących pracy lub chcących wybrać / zmienić zawód. Część warsztatów zostanie poświęcona kwestiom dotyczącym rynku pracy, m.in. jego narzędziom, instytucjom i dobrych praktykom (w tym bibliotecznym).

Warsztaty planowania rozwoju biblioteki będą obejmować 5 spotkań po 2 dni (łącznie 10 dni) oraz krótki kurs e-learningowy nt. rynku pracy. Spotkania i kurs odbędą się w pierwszym półroczu 2013.

Warsztaty będą prowadzone przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL), które prowadzi także warsztaty planowania rozwoju biblioteki i szkolenia specjalistyczne w Programie Rozwoju Bibliotek. Część warsztatów na temat kwestii dotyczących rynku pracy będzie prowadzonych przez trenerów współpracujących z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE), która w ramach Programu Rozwoju Bibliotek realizuje projekt „Praca. Enter. Biblioteka jako miejsce informacji o rynku pracy”.

4. Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego

Będzie to szkolenie specjalistyczne, organizowane po zakończeniu warsztatu planowania rozwoju biblioteki. Ma ono na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy i lokalnych działaczy w zakresie doradztwa zawodowego, w tym organizacji i świadczenia różnych form wsparcia indywidualnego (konsultacji) oraz wsparcia dla grup (spotkania, warsztaty). W efekcie, biblioteka będzie mogła rozwijać swój własny model wsparcia dla osób poszukujących pracy, który zostanie opisany w  planie rozwoju biblioteki. Program szkolenia obejmie następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie do doradztwa zawodowego – rola doradcy zawodowego w bibliotece;
 • rodzaje doradztwa, modele i techniki działań doradcy;
 • podstawowe umiejętności komunikacji w doradztwie;
 • elementy wiedzy o zawodach, zarządzanie informacją zawodową;
 • indywidualne plany działania;
 • przykłady narzędzi doradczych.

Szkolenie będzie trwać 4 dni (2 spotkania po 2 dni) i będzie realizowane przez FISE jesienią 2013 r.

5. Indywidualne wsparcie poszkoleniowe

Każda biblioteka uczestnicząca w projekcie otrzyma wsparcie ze strony trenera lub animatora w:

 • przygotowaniu 3-letniego planu rozwoju biblioteki,
 • nawiązaniu współpracy z lokalnymi instytucjami rynku pracy i innymi odpowiednimi instytucjami (tj. instytucjami opieki społecznej, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, powiatowymi urzędami pracy, itp.) – współpraca ta będzie mogła przyjąć formę “Lokalnego Partnerstwa”,
 • rozwijaniu i ukonkretnianiu wstępnych pomysłów na usługi biblioteki dotyczące rynku pracy, na które biblioteki będą mogły uzyskać dotację w ramach projektu.

6. Możliwość ubiegania się o dotację w konkursie grantowym

W ramach projektu oferujemy dotacje w wysokości do 5 000 zł na realizację działań wspierających osoby poszukujące pracy lub chcące wybrać / zmienić zawód. Wniosek będzie mogła złożyć każda biblioteka uczestnicząca w projekcie, która zakończy warsztat planowania rozwoju biblioteki i przygotuje – zaakceptowany przez trenera – 3-letni plan rozwoju. We wniosku będzie trzeba wykazać wkład własny (rzeczowy lub finansowy) w wysokości 25%. Nabór wniosków odbędzie się na jesieni 2013 r., a realizacja projektów w bibliotekach – w pierwszej połowie 2014 r.

 

Projekt “RozPRACUJ to z biblioteką” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest wspierany przez sieć Fundacji Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations). Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W dniu 27 listopada 2012r.  zakończono uroczystą konferencją podsumowującą, realizowany od lipca br. przez Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, projekt pn. „Jestem Seniorem i śpiewam w zespole” – utworzenie i prowadzenie zespołu chóralnego osób starszych „Nadzieja w nas”, zadanie dofinansowane w obszarze polityka społeczna Priorytet 5 „Działania na rzecz poprawy warunków życia ludzi starszych” zadanie „Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę życia ludzi starszych oraz ich aktywności życiowej”, współfinansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Konferencja odbyła się w sali udostępnionej bezpłatnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czernicach Borowych.

Celem konferencji było podsumowanie podjętych działań i przedstawienie osiągniętych rezultatów projektu. W konferencji wzięli udział  uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście w tym przedstawiciele władz samorządu lokalnego, przedstawiciele władz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej oraz jego członkowie. Na spotkaniu nie zabrakło również rodziny, a przede wszystkim wnuków uczestników projektu.

Podczas konferencji P. Iwona Zakrzewska – koordynator projektu i P. Halina Krupa – Prezes Stowarzyszenia  przedstawiły działania podjęte w projekcie a były to: powołanie zespołu zarządzającego projektem, promocja projektu była prowadzona w formie plakatu – 20 szt.,  ulotki 100 szt., ogłoszenia w prasie, informacji zamieszczanych na stronach internetowych stowarzyszenia oraz lokalnych instytucji publicznych, oraz w siedzibie stowarzyszenia. Udało się zrekrutować 20 osób w wieku 60 lat i więcej z terenu gminy Czernice Borowe. O wynikach uczestników  informowano telefonicznie, osobiście, poprzez wywieszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w  siedzibie, a także na stronie stowarzyszenia. Stowarzyszenie zorganizowało spotkanie, na którym uczestnicy zostali zapoznani z projektem. Seniorzy mieli też okazję do zgłaszania swoich potrzeb względem organizacji warsztatów i zajęć. Przeprowadzono ankietę wstępną – na początku realizacji projektu. Od sierpnia  br.  przeprowadzono łącznie 80 godzin  zajęć muzycznych w tym 64 godziny z nauki śpiewu i 16 godzin z emisji głosu, które poprowadził instruktor P. Franciszek Czajka. Dla zespołu ,, Nadzieja w nas” zakupiono 20 szt. chust ludowych, w których Seniorzy mogli się prezentować pod czas różnych występów. Zebrano, opracowano i bindowano pieśni Stanisława Chełchowskiego – 10 egzemplarzy. Podczas projektu zorganizowano wieczorek integracyjno-poznawczy – 1 spotkanie. Seniorzy mieli okazję zaprezentować się z występem pieśni Stanisława Chełchowskiego podczas gminno-parafialnych dożynek we wrześniu br. w Pawłowie Kościelnym.  W czasie konferencji były prezentowane zdjęcia z wieczorków integracyjnych, zajęć i występów. Konferencję zakończył wspólny poczęstunek.

Co sądzicie o projekcie?

Wypowiedz Prezesa stowarzyszenia –  P. Haliny Krupy

Uczestnicy przeżyli niezapomniane chwile. Podczas spotkań, wieczorku integracyjnego oraz zajęć zaobserwowałam niesamowitą integrację i zadowolenie z faktu pracy grupowej, przy tworzeniu się chóru. Projekt b. pozytywnie co widać po samych uczestnikach projektu, są otwarci i naprawdę chcą się spotykać, są grupą bardzo zorganizowaną. W tym miejscu bardzo gorąco pragnę podziękować całemu zespołowi: koordynatorowi projektu, asystentowi,  trenerowi warsztatów, wolontariuszom,  oraz samym uczestnikom za zaangażowanie w powodzenie tego projektu.

Uczestnicy bardzo chętnie opowiadali o projekcie:

P. Barbara Rudna :

Znalazłem się tutaj dzięki informacji umieszczonej w Gminie.  I nie trzeba było mnie długo namawiać do uczestnictwa w tym projekcie, od razu udałam się do biura stowarzyszenia by wypełnić stosowne dokumenty. Po pierwszym spotkaniu z innymi uczestnikami wrażenia były  jak najlepsze, ucieszyłam się, że w grupie są moje koleżanki z sąsiedztwa. Zajęcia były interesujące i dostosowane do naszych potrzeb. Bardzo się ucieszyłam, że zostałam zakwalifikowana do projektu. Cieszę się, że na terenie naszej gminy są jeszcze organizacje, które chcą aktywizacji ludzi starszych. Fajnie, że powstał  chór ,,Nadzieja w nas” .

P. Lucjan Pszczółkowski

Chcę podążać z duchem czasu i żyć dalej aktywnie. Nie tylko siedzieć w domu, ale też spotkać się ze znajomymi i aktywnie spędzać wolny czas. Dlatego właśnie przystąpiłem do projektu, dzięki któremu powstał nasz chór ,,Nadzieja w nas” uważam, że każdy z nas – Seniorów  może spróbować swoich sił i  pośpiewać w tym zespole.  Projekt był super, życzę sobie i pozostałym więcej takich inicjatyw w naszej gminie.

7 marca 2012 r. przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych oraz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej uczestniczyli w przyjęciu zorganizowanym z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami spotkania byli członkowie Stowarzyszenia Emerytów Rencistów i Gospodyń Wiejskich. Inicjatywa spotkała się z ciepłym przyjęciem i Panie chętnie skorzystały z możliwości wspólnego spędzenia czasu. Na stole pojawiły się ciasta, owoce,   a także dania mięsne. Panowie wręczyli wszystkim Paniom przepiękne róże, co świadczyło o głębokim szacunku, a wszystko to okraszone szczerymi życzeniami i przygotowanymi, specjalnie na tą okazję wierszami. Nie zabrakło również wspólnego toastu oraz śpiewów. Dzień Kobiet upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych odbywają się zajęcia ruchowe, prowadzone przez instruktora rekreacji ruchowej – Panią Edytę Bobińską. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną poprawić swoją sylwetkę, kondycję, a co za tym idzie – zdrowie. Ćwiczymy w myśl zasady „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu: poniedziałek, czwartek od godz. 17:30 (I grupa – dorośli) i 18:30 (II grupa – młodzież).

W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy cykl zajęć dla dzieci „Ferie w bibliotece”. Oglądając zdjęcia z tych dwóch tygodni spędzonych razem, przypomnijmy sobie wesoło

i radośnie spędzone chwile. Mamy nadzieję, że zajęcia długo pozostaną w Waszej pamięci. Do zobaczenia!Zarządzanie stroną