Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, w ramach programu „Partnerstwo dla książki”, otrzymała dotację w wysokości 5.700,00 zł na realizację zadania „Survival za regałem, czyli biblioteczna sztuka przetrwania”. Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://biblioteka.czerniceborowe.pl

Daty publikacji i aktualizacji

data opublikowania strony internetowej: brak danych
data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2016-09-01.

Statut pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych – https://biblioteka.czerniceborowe.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jednak pomimo naszych wysiłków na stronach opublikowanych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej mogą pojawiać się drobne błędy:

1.  niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a) pochodzą z różnych źródeł,
b) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
c) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest: Iwona Zakrzewska – p.o. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych
e-mail: biblioteka@czerniceborowe.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 236746072
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych, ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Na zewnątrz budynku są dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich. Jeden bezpośrednio z parkingu od strony ulicy Okrężnej – wejście główne, drugi bezpośrednio z chodnika od strony ulicy Chełchowskiego – wejście do sali widowiskowej. Bezpośrednio z chodnika jest również wejście do biblioteki od strony części kuchennej. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Biblioteka jest w posiadaniu schodołazu obsługiwanego przez pracownika. Przestrzeń w bibliotece pozwala na swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim pomiędzy regałami.  Brak jest informacji dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Biblioteka posiada specjalistyczną klawiaturę komputerową z ramką, przeznaczoną dla osób z mimowolnymi ruchami oraz własne komputery, na których można odtwarzać audioobooki.
Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych nie posiada tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

Strona www biblioteki daje możliwość zmiany rozmiaru czcionki oraz zmianę kontrastu.

Strona internetowa skaluje się do szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego.

Serwis jest rozpoznawalny przez program czytający dla osób niewidomych NVDA, darmowy czytnik ekranu dla systemu Microsoft Windows.

Dodaj komentarzZarządzanie stroną