Tel: 23 674 60 72 biblioteka@czerniceborowe.pl ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych zaprasza wszystkie chętne Panie pozostające bez zatrudnienia, lub chcące odejść
z rolnictwa do udziału w projekcie pn. Po nowy zawód –  podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkanek gminy Czernice Borowe.
W ramach projektu  5 uczestniczek będzie miało okazję wziąć udział w kursie z wizażu, makijażu i stylizacji prowadzony przez Centrum Nauki i Biznesu “Żak” w Mławie, oraz 6 godzinnym spotkaniu informacyjnym dotyczący pozyskiwania środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej itp, oraz spotkaniu z kosmetyczką.

Informacje o projekcie dostępne są w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych.

Zapraszamy serdecznie !

ROZMAWIALI O KARIERZE

Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej szukali uczestnicy spotkania z Pawłem Orzechem które odbyło się w Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych. 

Paweł Orzech jest jednym/jedną z 30 młodych profesjonalistów, którzy w całej Polsce odwiedzają biblioteki, szkoły i domy kultury. To młodzi ludzie mający ciekawą, przyszłościową pracę związaną z nowoczesnymi technologiami. Wszystkich łączy charyzma, pasja i ważne doświadczenia zawodowe, mogące być inspiracją dla młodzieży.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób – uczniowie Gimnazjum im. 21 Pułku Piechoty Dzieci Warszawy  Dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy młodego profesjonalisty/młodej profesjonalistki, wspólnie rozmawiali o nowych zawodach i zastanawiali się, które z nich są najbardziej przyszłościowe. Całość miała charakter warsztatowy – były quizy, pytania, wspólne ćwiczenia.

Spotkanie było elementem drugiej edycji projektu „Link do przyszłości. Młodzi, Internet, Kariera”, w którym uczestniczy Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych. Jest to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objęte patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 P1280803 P1280805 P1280809 P1280801

10 stycznia 2014 r. w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernicach Borowych odbył się przegląd kolęd i pastorałek pn. Śpiewajmy i grajmy mu!. Impreza ta miała charakter integracyjny, wzięły w niej udział dzieci uczestniczące w projekcie pn. “Wspólne pasje drogą do integracji społecznej” oraz dwie grupy seniorów.  Mieszkańcy gminy Czernice Borowe mieli okazję wysłuchać ciekawych interpretacji popularnych kolęd i pastorałek.

IMG_0306 IMG_0312 IMG_0315 IMG_0300

mikoCzy ktoś jest w stanie wyobrazić sobie Święta Bożego Narodzenie bez starszego uroczego pana z długą brodą, ubranego w czerwony strój i czapkę z białym pomponem?
Z pewnością nie. Mało osób jednak wie, że ów święty żył naprawdę. Imię Mikołaj w języku greckim oznacza „zwycięzcę ludu” i ma ono swój odpowiednik  w każdym języku.
Mikołaj urodził się ok. 270 roku w miejscowości Patarze w Grecji. Był synem bogatych chrześcijan. Od najmłodszych lat odznaczał się ogromną pobożnością oraz wrażliwością na ludzkie cierpienie. Po śmierci rodziców rozdał swój majątek potrzebującym. Według jednego z podań Mikołaj dowiedziawszy się, że trzy córki ubogiego mieszkańca miasta nie mogły wyjść za mąż, gdyż ich ojca nie było stać na posag, postanowił podrzucił im ukradkiem przez okno większą sumę pieniędzy. Tę przypowieść wykorzystał w „Boskiej komedii” Dante. Na początku IV w. Mikołaj został biskupem Miry (teren dzisiejszej Turcji). Historycy kościoła, twierdzą, że „przypadkowo”, gdyż synod postanowił obdarzyć tą godnością pierwszego wiernego, który przyjdzie do kościoła w Mirze. Mikołaj nie wiedząc o tym, po przybyciu do miasta udał się prosto do świątyni, która jeszcze była zamknięta. Wówczas zaczął się modlić pod jej wrotami. sw_mikolajGdy je otworzono wszedł do niej jako pierwszy i w ten sposób został biskupem. Wziął udział w Soborze Nicejskim I. Zmarł 6 grudnia około roku 352. Jego ciało zasłynęło z mocy czynienia cudów. Święty Mikołaj jest opiekunem ubogich, kupców, żeglarzy, więźniów, młodych panien oraz dzieci. Zwyczaj wzajemnego obdarowywania się upominkami w rocznicę jego śmierci oraz Boże Narodzenie zrodził się już w średniowieczu. Co najmniej od XV w. istniał zwyczaj budowania “łódeczek świętego Mikołaja”, w które święty miał składać prezenty. Z czasem łódeczki zastąpiły buty i skarpety, lub – w regionach protestanckich – adwentowe talerze z darami. Obecny wizerunek świętego Mikołaja przywdzianego w purpurową szatę powstał w 1930 roku na potrzeby akcji promocyjnej firmy Coca-cola.

Z dniem 6.12.2013 r. wchodzi w życie nowy regulamin organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, oto jego treść:

Załącznik 1 do

Zarządzenia nr 14/2013

Kierownika GBP z dnia 6. 12.2013r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W CZERNICACH BOROWYCH

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

Regulamin Organizacyjny jest podstawowym wewnętrznym aktem normatywnym

określającym strukturę organizacyjną Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych, zwaną dalej Biblioteką, zakres działania, zasady określające sposoby
i metody działania struktur organizacyjnych Biblioteki, zakresy obowiązków
i odpowiedzialności pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz innych (pozostałych) pracowników.

 

§ 2

 

Gminna Biblioteka Publiczna działa na podstawie następujących przepisów prawnych:

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr. 1591 z późn. zm.)
 • Statutu nadanego uchwałą nr 237/XXV/13 Rady Gminy w Czernicach Borowych z dnia 5 września 2013 r.
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jednolity
  ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. )

 

§ 3

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1. Postanowienia ogólne;
2. Podmiot i zakres działań biblioteki;
3. Gospodarka finansowa biblioteki;
4. Struktura organizacyjna biblioteki;
5. Zasady zarządzania biblioteką;
6. Postanowienia końcowe;

§ 4

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o:

 1. Bibliotece – rozumie się przez to Gminną Bibliotekę Publiczną z siedzibą  w Czernicach Borowych;
 2. Organizatorze – rozumie się przez to Gminę Czernice Borowe;
 3. Gminie – rozumie się przez to gminę Czernice Borowe;
 4. Wójt – rozumie się przez to Wójta Gminy Czernice Borowe;
 5. Kierownik – rozumie się przez to Kierownika Biblioteki;
 6. Ustawie – rozumie się przez to ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 7. Statucie – rozumie się przez to Statut Biblioteki.

 

§ 5

 

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury o charakterze publicznym, posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 

§ 6

 

 1. Siedziba Biblioteki znajduje się w miejscowości CzerniceBorowe.
 2. Terenem działania Biblioteki jest obszar gminy Czernice Borowe.
 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Czernice Borowe.
 4. Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Czernice Borowe.

 

§ 7

 

Biblioteka korzysta z fachowej pomocy: Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i pełniącej funkcje biblioteki powiatowej – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu.

 

PODMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA BIBLIOTEKI

§8

 

 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów

bibliotecznych, służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy
i gospodarczy własnego regionu,

 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie zbiorów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
 • popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego gminy,
 • współpraca z bibliotekami innych sieci, miejscowymi szkołami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami
  i fundacjami w celu organizowania i prowadzenia działalności służącej rozwijaniu inicjatyw i zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców,
 • prowadzenie różnorodnych form pracy popularyzujących wiedzę i kulturę (wystawy, kiermasze, konkursy, imprezy czytelnicze, kursy rękodzieła ludowego, gotowania, tańca, wieczory poetyckie, zabawy taneczne itp.)

§9

 

 1. Do zadań Biblioteki może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.
 2. Biblioteka może podejmować inne działania w zakresie upowszechniania kultury, wynikające z potrzeb i zainteresowań lokalnego społeczeństwa.

  § 10

 1. Zakres prac gromadzenia i opracowywania zbiorów:
 2. Zbieranie i rozpatrywanie dezyderatów czytelników i bibliotekarzy w sprawach zakupu książek.
 3. Analizowanie zawartości i stopnia wykorzystania zbiorów.
 4. Zakup zbiorów bibliotecznych.
 5. Opracowanie zbiorów (bibliografowanie i klasyfikowanie).
 6. Opracowanie schematów układu katalogu rzeczowego oraz książek na półkach, ich aktualizacja.
 7. Reklasyfikacja zbiorów bibliotecznych.
 8. Prowadzenie katalogów zbiorów.
 9. Zakres udostępniania zbiorów:

Do obowiązków pracowników należą prace związane z przechowywaniem, udostępnianiem, porządkowaniem i konserwacją zbiorów, a także prace związane z informacją biblioteczną i pracą
z czytelnikiem. W szczególności do obowiązków pracowników należą:

 1. Prace związane z księgozbiorem i jego dokumentacją oraz przygotowanie zbiorów do udostępniania:
 2. inwentaryzowanie zbiorów (jednostkowe i sumaryczne),
 3. opracowanie techniczne nabytków (pieczętowanie, znakowanie, oprawianie),
 4. zaopatrywanie materiałów bibliotecznych w karty wypożyczeń,
 5. prowadzenie rejestru przybytków,
 6. włączanie książek na półki wg schematu rozmieszczania zbiorów (układ systematyczny),
 7. selekcja księgozbioru, wycofywanie książek wg aktualnych zaleceń (zeszyty selekcji), egzemplarzy zużytych, zniszczonych i nie zwróconych przez czytelników,
 8. g) sporządzanie protokołów ubytków,
  h) prowadzenie rejestru ubytków,
 9. i) aktualizacja napisów informacyjnych oraz rozdzielaczy w księgozbiorze i katalogach,
 10. j) prowadzenie katalogów, ujednolicanie opisów sygnatur i klasyfikacji,
 11. k) bieżące podliczanie wartości księgozbioru (inwentarze),
 12. l) bieżąca konserwacja zbiorów (zszywanie, klejenie, oprawianie)
 13.  Prace związane z udostępnianiem zbiorów czytelnikom:
 14. przyjmowanie czytelników i ich ewidencja, prowadzenie kartoteki czytelników
  i zobowiązań,
 15. przyjmowanie kaucji od czytelników zgodnie z regulaminem biblioteki,
 16. wypożyczanie i przyjmowanie materiałów bibliotecznych, prowadzenie ewidencji wypożyczeń,
 17. prowadzenie dziennika statystycznego,
 18. prowadzenie kwitariuszy przychodowych (za zagubione książki, przetrzymywanie książek, kaucji),
 19. wysyłanie upomnień do czytelników zalegających ze zwrotem wypożyczonych książek,
 20. udzielanie czytelnikom pomocy w doborze lektury,
 21. pomoc czytelnikom w korzystaniu ze źródeł informacyjnych o zbiorach (katalogi, bibliografie i in.).
 22. popularyzacja książki i czytelnictwa przy pomocy różnych form pracy (indywidualnej i zespołowej)
 23. Prace związane z udostępnieniem zbiorów:
 24. prezencyjne udostępnianie księgozbioru czytelni,
 25. opracowanie i prowadzenie katalogu wydawnictw regionalnych,
 26. prowadzenie teczek “wycinków prasowych” dotyczących regionu,
 27. udzielanie informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych,
 28. prowadzenie statystyki odwiedzin, wypożyczeń książek i czasopism oraz udzielonych informacji w czytelni biblioteki,
 29. analiza wykorzystania prasy,
 30. kserowanie własnych materiałów bibliotecznych czytelnikom.
 31. Praca z czytelnikiem:
 32. zaspakajanie i rozwijanie poprzez różne formy pracy potrzeb czytelniczych, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 33. prowadzenie lekcji bibliotecznych oraz prelekcji,
 34. przyjmowanie do bibliotek wycieczek dzieci,
 35. prowadzenie zajęć z dziećmi m.in.: gry, zabawy, rebusy, krzyżówki i zgadywanki literackie, wieczory baśni, poezji, quizy, itp.,
 36. organizowanie konkursów literackich, czytelniczych, recytatorskich i plastycznych,
 37. organizowanie imprez bibliotecznych ,
 38. współpraca ze szkołami, przedszkolami, instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz organizacjami młodzieżowymi.
 39. Opracowanie planów pracy i sprawozdań.

6.Przyjmowanie darów książkowych od czytelników

 

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§ 11

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności na:
 3. wyposażenie,
 4. prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych,
 5. doskonalenie zawodowe pracowników,
 6. wynagrodzenia pracowników,
 7. utrzymywanie i eksploatację majątku.
 8. Biblioteka może uzyskać środki finansowe z:
 9. wpływów z opłat, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach,
 10. dotacji z budżetu państwa,
 11. wpływów z najmu i dzierżawy majątku,
 12. spadków, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,
 13. innych źródeł.
 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Kierownika.
 15. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
 16. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Wójta.
 17. Obsługę finansową Biblioteki zapewnia Urząd Gminy.

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

§ 12

 

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Kierownik.
 2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy Czernice Borowe zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Pracownicy Biblioteki mają obowiązek:
 4. sumiennego i terminowego wykonywania powierzonych zadań służbowych,
 5. przestrzegania dyscypliny pracy,
 6. przestrzegania zasad BHP i ppoż.
 7. przestrzegania zasad etyki zawodowej w kontaktach z użytkownikami, zwierzchnikami i współpracownikami.
 8. zaznajamianie się z treścią przepisów normatywnych publikowanych w czasopismach urzędowych oraz otrzymywanych drogą służbową a dotyczących spraw objętych zakresem wykonywanej pracy, ich stosowanie,
 9. prawidłowe, i terminowe sporządzanie wszelkiej dokumentacji zwłaszcza statystyki bibliotecznej
 10. terminowe i właściwe załatwianie zadań powierzonych zakresem czynności oraz zadań zleconych przez przełożonego,
 11. uzupełnianie wiadomości fachowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkolenia.
 12. Kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają szczegółowe zakresy czynności zatwierdzone przez Kierownika.

 

ZASADY ZARZĄDZANIA BIBLIOTEKĄ

§ 13

 

 

 1. Kierownik kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 1. Kierownik jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
 2. Wójt wykonuje wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
 3. Kierownik ustala Regulamin Organizacyjny Biblioteki i inne wewnętrzne akty normatywne.
 4. Kierownik jest odpowiedzialny za realizację planu finansowego Biblioteki.
 5. Kierownik i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.
 6. Nadzór nad Biblioteką sprawuje Organizator.
 7. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Biblioteki.
 8. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2 obejmuje w szczególności:
 1. realizację zadań Biblioteki,
 2. prawidłowość gospodarowania mieniem,
 3. gospodarkę finansową Biblioteki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Dokumenty i pisma urzędowe przychodzące do Biblioteki oraz z niej wychodzące podlegają rejestracji na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej.
 2. Udzielanie informacji na zewnątrz:
 3. Kierowanie polityką informacyjną należy do kompetencji Kierownika.
 4. Prawo udzielania informacji mediom dotyczących działalności Biblioteki przysługuje Kierownikowi oraz pracownikom upoważnionym przez Kierownika.
 5. Zasady udostępniania materiałów o charakterze poufnym i tajnym regulują odrębne przepisy.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Organizacyjnym obowiązują przepisy prawa pracy, statut Biblioteki oraz zarządzeń wewnętrznych.
 7. Regulamin Organizacyjny podlega zaopiniowaniu przez Wójta Gminy Czernice Borowe.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 9. Zmiany w regulaminie Organizacyjnym mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego ustalenia.

 

 REGULAMIN-ORGANIZACYJNY

 

Zarządzanie stroną